Vad leder IWS-utbildningen till?

Ökad global konkurrens och högre ställda krav från kunder och myndigheter gör det allt viktigare att ha kontroll på sin produktion. Att göra rätt saker vid rätt tillfälle kan ha stor påverkan på ett företags lönsamhet samt en produkts kvalitet och säkerhet.

Detta gäller särskilt inom svetsområdet där en felaktigt utförd svets kan medföra stora kostnader, risker och besvär för både kund och tillverkare. Allt fler kunder och tillverkare ställer därför krav på kvalitetssäkring av produktionen. Detta medför att behovet av svetskoordinatorer med dokumenterad kompetens ökar starkt i hela världen. Företag som vill ligga långt fram och vara med i utvecklingen innehar därför svetsansvarig personal med IWS kompetens.

Vad gör en person med IWS-diplom?

Väldigt ofta är arbetsuppgifterna knutna till förtagets tekniska kvalitet. Svetsning är en så kallad "speciell" process, vilket innebär att man inte kan göra en fullständig verifiering av svetsförbandet utan att förstöra det. För att undersöka de mekaniska egenskaperna måste man ta ut prover från den svetsade produkten. Därför gör man klokt i att bygga in kvalitet från början i en svets.

Som ett första steg bör svetsverkstaden kvalificera sina svetsare. För att säkerställa att de är kompetenta finns det standardiserade metoder för att testa svetsare. Nästa steg är att använda skriftliga svetsinstruktioner och/eller så kallade svetsprocedurspecifikationer (WPSer) för att öka möjligheten till repeterbarhet. WPSen ska vara kvalificerad, dvs. en WPS ska vara baserad på en WPQR, Welding Procedure Qualification Record. Rapporten (WPQR) visar att om svetsaren följer den kvalificerade WPSen ger det goda möjligheter att svetsa ett förband med godtagbara egenskaper.

Den svetsansvarige, eller svetssamordnaren, i svetsverkstaden kommer att ansvara för svetsarnas kompetens, utbildning och styrning av svetsare. Svetssamordnaren ska också ha en viss kompetens. Kompetenskraven samt uppgifter och ansvarsområden regleras i standarden ISO 14731.

Utöver det tillkommer företagets vardagliga produktionstekniska frågor knutna till svetsning, unika för varje företag.
Fördjupad kunskap behövs för bästa lösning.

Exempel på kunskap

Utöver att kunna hantverket svetsning har en IWS-diplomerad fördjupad kunskap i:

Svetsprocesser: Vilken process vid vilket tillfälle? Hur kan den optimeras? Vilka fallgropar finns det? Hur valideras utrustning?

Materiallära: Olika material påverkas på olika sätt vid den termiska chockverkan svetsning innebär. De mekaniska värdena kan förändras, korrosionsbeständigheten likaså. Alla grundmaterial har sina egna krav på tillsatsmaterial.7

Konstruktion: Det gäller att veta var man kan lägga svetsar så att den slutgiltiga konstruktionen inte blir vekare än tänkt. Detta gäller både vid reparationer och nykonstruktioner. En kvalificerad dialog med konstruktörer och beräkningsingenjörer
är viktig.

Kvalitet och ekonomi. När det gäller ökad kvalitet och bättre ekonomi är det viktigt att förstå de ingående processerna. En ekonom kan inte göra den analysen på egen hand utan behöver hjälp från svetssakkunnig. Likaså gäller det att först de
ekonomiska resultaten av kvalitets- eller automationsåtgärder.

Behov av IWS

Fram till 2018 har det utfärdats 1950 IWS-diplom i Sverige (Källa svets.se)

  • Drygt 800 arbetsställen är certifierade mot 3834,1090 eller 15085, standarder som explicit ställer krav på svetssakkunnigs kompetens. (Källa certifiering.nu och nordcert).
  • En bedömning är att över 2000 företag berörs direkt av standarder som kräver formell kunskap inom svetsning.(källa Svetskommissionen)
  • De återfinns i branscher som: underleverantörer automotive, stålkonstruktioner, grundläggning, tryckbärande anordningar, brobyggare, lyftanordningar (kranar, hissar), fjärrvärme, containrar, varv och offshore mm.
  • Kärnkraft, bilindustri, process- och läkemedelsindustri och verkstadsindustri med egen produktion behöver inte vara certifierade, inte heller inspektionsföretag. Dessa vill gärna ändå ha kompetens motsvarande IWS.
  • Säljbolag i branschen vill också ha IWS-are.

Det finns enligt ovan strax under 2000 diplom utfärdade under åren. En stor del redan pensionerade. Andra har idag andra arbetsuppgifter.

Det är en reell brist idag.

Om du är intresserad av att gå IWS, kika på www.iwsutbildning.se

Hur blir man iwsIwsIwsutbildningVad gör en iws